KONKURS LITERACKI – „Światła Wolności”

KONKURS LITERACKI – „Światła Wolności”
Formy twórcze: opowiadanie, esej, wiersz (krótka forma literacka)
Tematyka: aktualna sytuacja polityczno-społeczna (walka o niezależne sądownictwo)
Grupa docelowa: Młodzież w wieku gimnazjalnym, licealnym i studenci
Termin nadsyłania: do 30.08.2017r.

Adres:
Biuro Poselskie Katarzyny Lubnauer:
ul. Piotrkowska 67, Łódź
lub
e-mail: [email protected]org

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„ŚWIATŁA WOLNOŚCI”
I EDYCJA

I. Przepisy ogólne
1.1.Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Katarzyny Lubnauer z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 67, pod honorowym patronatem posłanki Katarzyny Lubnauer;
1.2. Konkurs adresowany jest do młodzieży z Łodzi i województwa łódzkiego w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i studentów.
1.3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia
1.4. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie
II. Cele konkursu
2.1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży wiedzą na temat aktualnego życia społeczno – politycznego w Polsce;
2.2. uwrażliwianie młodzieży na temat praw człowieka i wolności oraz demokracji;
2.3. budowanie świadomości obywatelskiej;
2.4. kształtowanie wrażliwości literackiej oraz zachęcanie do dzielenia się swoimi odczuciami z szerszym gronem odbiorców.
III. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych innych podmiotów zaangażowanych w dystrybucję informacji o Konkursie.
IV. Warunki uczestnictwa
4.1. Pierwsza edycja konkursu jest skierowana do:
– młodzieży w wieku gimnazjalnym;
– młodzieży w wieku licealnym;
– studentów.
4.2. Konkurs obejmuje kategorie: opowiadanie, esej, wiersz (krótka forma literacka).
4.3. Nadesłany utwór powinien mieć kartę tytułową, która musi zawierać imię i nazwisko, wiek, kategorię, placówkę (liceum, uczelnia), numer telefonu oraz adres e-mail. Prace bez karty tytułowej nie zostaną przyjęte.
4.4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
V. Termin i warunki nadsyłania prac
5.1. Prace należy przesłać pocztą, doręczyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej, z dopiskiem „Konkurs literacki – „Światła wolności” do 30 sierpnia 2017 r. na adres Organizatora:
Biuro Poselskie Katarzyny Lubnauer:
ul. Piotrkowska 67, Łódź
e-mail: [email protected]org
5.2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 15 września 2017 r. na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w Regulaminu Konkursu.
5.3. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych
Prac konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie). Prace konkursowe są przesyłane na koszt i ryzyko własne Uczestnika lub szkoły oraz nie podlegają zwrotowi.
VI. Zasady przyznawania nagród
6.1. Prace konkursowe biorące udział w pierwszej edycji Konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora w składzie:
Przewodnicząca Komisji: dr Katarzyna Lubnauer
Członkowie Komisji:
Dr Katarzyna Caban-Pastowska – pracownik naukowy na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Katarzyna Czternastkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog
Dr Marcin Gołaszewski – literaturoznawca na Uniwersytecie Łódzkim
Anna Tuckendorf – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyka, technika
6.2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie wśród Uczestników Laureatów pierwszej edycji Konkursu.
6.3.Przy ocenie dostarczonych prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność tekstu, ciekawy pomysł, talent językowy i wyobraźnię.
6.4. Laureaci pierwszej edycji Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
I miejsce – spotkanie z posłanką Katarzyną Lubnauer oraz zwiedzanie Sejmu
II i III miejsce – laureaci otrzymają nagrody rzeczoweVII. Postanowienia końcowe
7.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone Regulaminem
7.2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
7.3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?